Information om stigning i gebyr for ABA-anlæg

Hovedstadens Beredskab har i 2020 foretaget en generel genberegning af alle takster i Hovedstadens Beredskab på baggrund af de nuværende faktiske omkostninger, der er forbundet med de forskellige serviceydelser. De tidligere takstberegninger er fra Hovedstadens Beredskabs stiftelse i 2016.

10. juni 2021

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har hjemmel til at fastsætte gebyrernes størrelse efter de faktiske omkostninger, jf. beredskabslovens § 23, a, stk. 3.

Som følge heraf har Hovedstadens Beredskab anmodet det statsautoriserede revisionspartnerselskab PwC om at genberegne gebyret for ABA-anlæg, som skal afspejle de faktiske omkostninger.

I genberegningen er der taget udgangspunkt i antallet af abonnementer, omfanget af kørsel til blinde alarmer og Hovedstadens Beredskabs samlede udgifter til driften af årsabonnementer, som er steget i takt med nye oprettelser af abonnementer. Der er udgifter til sagsbehandling, herunder ift. byggetilladelser, bogholderi, mandskabstimer i alarm- og vagtcentralen og administrativt personale, it-omkostninger, beredskabet ifbm. kontrol af anlæg og overhead på 15%.

Hovedstadens Beredskab har efter PwC’s anbefaling fastsat gebyrer, der tager udgangspunkt i de reelle delomkostninger til henholdsvis oprettelse, abonnement og kørsel til blinde alarmer. Udgiften for oprettelse er faldet med 38 pct. i forhold til det nuværende niveau, gebyr for kørsel til blinde alarmer ligger på det estimerede omkostningsniveau tillagt forebyggelsesudgift og gebyret for årsabonnementer er fastsat efter omkostningsniveauet på 8.525 kr. ekskl. moms.

PwC’s beregning og anbefaling blev forelagt for Hovedstadens Beredskabs bestyrelse den 4. november 2020, hvor gebyrerne herefter blev godkendt. Bestyrelsen besluttede samtidigt, at Hovedstadens Beredskab hvert 5. år eller ved markante ændringer i serviceniveauet, skulle foretage en genberegning af taksten for ABA-anlæg.

Det blev endvidere besluttet, at gebyret for årsabonnementer på 8.525 kr. ekskl. moms skal indfases over en treårig periode.

Udover fremskrivning er der for abonnementsprisen i 2023, efter aftale med PwC, indarbejdet en mindre forhøjelse til finansiering af implementering af ny teknologi.

 Dvs. taksten i 2023  er 8.525 kr. *1,021 * 1,028 = 8.948 kr. +167 kr. = 9.115 kr.