Hvad kan en Business Continuity Manager?

Risikostyring – Beredskabsplanlægning – Krisestyring – Fortsat drift

Robuste organisationer holder hvad de lover. En Business Continuity Manager skal være tovholder og primus motor i organisationens bestræbelser på at opbygge den robusthed, som gør, at virksomheden eller institutionen kan fortsætte driften – dvs. fortsætte med levering af produkter til kunderne eller fortsat opretholde det aftalte serviceniveau over for borgerne.

En forudsætning for Fortsat Drift er, at organisationens risikoeksponering er afdækket så godt som muligt. Med risikostyring som det helt centrale omdrejningspunkt skal Business Continuity Manageren skabe overblik over de ting, der kan gå galt, og drive organisationens arbejde frem mod et acceptabelt risikoniveau.

Introduktion til Risikostyring og Business Continuity Management

På uddannelsens Modul 1 Introduktion til risikostyring (Enterprise Risk Management – ERM) og Fortsat Drift ( Business Continuity Management BCM) får du en grundig indføring i risikostyring baseret på ISO 31000 og i business continuity baseret på ISO 22301. Begge standarder kan erhverves hos www.ds.dk forud for uddannelsens gennemførelse. Standarderne er ikke indeholdt i kursusafgiften.

Foruden arbejdet med ISO-standarderne bliver du i stand til at opbygge et nyt Business Continuity Management (BCM) system, der både kan stå alene eller supplere din virksomheds eksisterende ledelsessystemer (f.eks. ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001/45001).

På modulet udarbejder du grundstenen til dit nye Business Continuity Management System i din organisation. Dvs. dine interessenter kortlægges, du udarbejder jeres nye Politik for fortsat drift (BCM politikken), du udvikler jeres risikostyrings-setup og du får inspiration til risikohåndtering.

Beredskabsplanlægning, øvelsestilrettelægning, samarbejde med myndighederne

På Modul 2 Beredskabsplanlægning uddannes du til at kunne varetage beredskabsplanlægningen for en større, kompleks virksomhed, en institution eller en offentlig forvaltning.

Du får operativt indblik i opbygningen af et skadested, skadestedsledelse og myndighedernes rollefordeling, så du forstår baggrunden for myndighedernes beslutninger i den mest akutte fase af en alvorlig hændelse. Vær dog opmærksom på, at du som Business Coontinuity Manager primært opererer på strategisk niveau. Målet med modul 2 er derfor at gøre dig i stand til at klæde din virksomheds ressourcepersoner ordentlig på.

Som Business Continuity Manager er det typisk dig, der er organisationens tungeste specialist på beredskabsområdet. Du skal derfor være i stand til at uddanne de mennesker, som modtager redningsberedskabet, ambulancetjenesten og politiet, hvis jeres virksomhed bliver genstand for alvorlige hændelser. Du skal sikre, at virksomhedens ressourcepersoner har de rette planer, action card og udstyr til rådighed for at kunne håndtere en førsteindsats til myndighederne når frem.

Som Business Continuity manager bliver du også trænet i at træffe de rigtige beslutninger i pressede, alvorlige beredskabssituationer. Afvikling af øvelser vurderes til at være ét af de mest effektive værktøjer til afprøvning af planer på såvel strategisk, taktisk og operationelt niveau. Øvelsestilrettelæggelse er derfor også et element i Modul 2.

Krisestyring og krisekommunikation

På Modul 3. skal du kunne designe jeres krisestyringsorganisation. Du bliver uddannet i rollebaseret krisestyring og bliver i stand til at varetage funktionen som crisis manager, people responsible, process responsible mv. Du får inspiration til udarbejdelse af action cards og introduceres til et effektivt krisestyringssystem, der dels kan understøtte din planlægning og dels kan bidrage til at sikre organisationens samlede overblik, når først krisestyringsorganisationen aktiveres.

En meget væsentligt element i krisestyringen er krisekommunikationen og foruden undervisning i krisekommunikation bliver du trykprøvet som kommunikator under maksimalt pres. Modulet afsluttes med håndtering af konkrete hændelser i en aktiveret krisetab og afvikles i Hovedstadens Beredskabs krisestyringsfaciliteter.

 

Udarbejdelse af BCM-system til egen organisation, eksamen og evaluering

På uddannelsens fjerde og sidste modul færdiggør du jeres Business Continuity Management System. Dvs. at alle de elementer, du har arbejdet med på de foregående 3 moduler udvikles og raffineres på modul 4, så du kan aflevere et BCM-system  som din afsluttende eksamensopgave.

Hele idéen med uddannelsen er altså, at du dygtiggør dig undervejs ved at arbejde med alle relevante dele af BCM-systemet. Systemet kvalitetssikres ved en skriftlig eksamen, så du er helt klar til at gå hjem i din egen organisation og implementere systemet.

Crowd Safety Management

(Tillægs modul)

Crowd safety Management modulet handler om forebyggelse af ulykker, når mange mennesker er samlet. Det kan være i forbindelse med evakuering eller til koncerter og festivaler o.lign. Modulet omhandler eventarrangørens rolle og ansvar.

Du lærer at lave en sikkerhedsplan for et større arrangement. Endvidere indgår myndighedshåndtering, sagsbehandling og tilladelser i modulet. Særlige risiko-elementer ved større arrangementer vil blive inddraget, f.eks. håndtering af menneskemængder under indslusning, procedurer for musikstop og evakuering. Endelig handler modulet om arrangementspladsens indretning, kapacitet, virksomhedsbesøg og beredskabsplanlægning ved større arrangementer, herunder briefing, action cards, show stop procedure, delvis/total evakuering m.v.