Udsnit af forsiden på dokumentet Den Risikobaserede Dimensionering 2021

Planlægning af beredskabet – RBD

Den risikobaserede dimensioneringsplan for Hovedstadens Beredskab, RBD 2021+, fastlægger rammerne for beredskabets service, opgavevaretagelse og udvikling for perioden 2021– 2024. Planen udstikker endvidere retningen for den overordnede langsigtede udvikling af beredskabet.

Se RBD 2021+ >>

RBD’en er et politisk vedtaget styringsdokument, der blandt andet klarlægger de risici, der er i området, og beskriver hvilke beredskabsmæssige tiltag der iværksættes for at imødegå dem.

RBD’en vedtages af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse og kommunalbestyrelserne for ejer-kommunerne for 4 år ad gangen, men kan justeres ved ændringer i opgaver og risici.