ABA – drift og vedligeholdelse

Lær om de pligter og det ansvar du har som den driftsansvarlige for virksomhedens automatiske brandalarmeringsanlæg

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, så er der efter DBI Retningslinie 005 et krav om, at anlægsejer udpeger en driftsansvarlig person, som har det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af anlægget.

Den driftsansvarlige person er pålagt ansvaret for at tilse, at anlægget til stadighed er funktionsdygtigt og at fejl og mangler, der konstateres, omgående udbedres. Kurset i drifts- og vedligeholdelsesansvar for ABA-anlæg klæder dig som anlægsejer på, til at kunne løfte denne opgave.

At kende bygningens ABA anlæg, vil derfor hjælpe anlægsejerne i forhold til at kunne minimere fejlalarmer og samtidig sikre at ABA anlægget virker korrekt.
Kursets formål er at give deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige person.

Indhold

  • Brandteori
  • Operative forhold ved alarmafgivelse
  • Lovgivning
  • Detektortyper
  • Orienteringsplaner
  • Drifts- og alarminstruks
  • Driftsansvarliges ansvar og pligter
  • Brandtekniske installationer

Varighed: 4 timer

Kurset henvender sig til personer og medarbejdere, som i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller flere ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmeringsanlæg).