Information om ændring i gebyr for ABA-anlæg i 2025

Hovedstadens Beredskab har i 2024 foretaget en generel genberegning af alle takster i Hovedstadens Beredskab på baggrund af de nuværende faktiske omkostninger, der er forbundet med de forskellige serviceydelser.

Opdateret 5. juli 2024

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har hjemmel til at fastsætte gebyrernes størrelse efter de faktiske omkostninger, jf. beredskabslovens § 23, a, stk. 3.

Bestyrelsen besluttede i november 2020, at Hovedstadens Beredskab hvert 5. år eller ved markante ændringer i serviceniveauet, skulle foretage en genberegning af taksterne forbundet med ABA-anlæg.

Som følge heraf har Hovedstadens Beredskab anmodet det statsautoriserede revisionspartnerselskab PwC om at genberegne gebyrerne for ABA-anlæg.

Hovedstadens Beredskab har efter PwC’s anbefaling fastsat gebyrer, der tager udgangspunkt i de reelle delomkostninger til henholdsvis oprettelse, abonnement og kørsel til blinde alarmer.

I genberegningen er der taget udgangspunkt i antallet af abonnementer, omfanget af kørsel til blinde alarmer og Hovedstadens Beredskabs samlede udgifter til driften af årsabonnementer. Der er udgifter til sagsbehandling, herunder ift. byggetilladelser, bogholderi, mandskabstimer i alarm- og vagtcentralen og administrativt personale, it-omkostninger, beredskabet i forbindelse med kontrol af anlæg og overhead på 18%.

Genbegningen viser, at gebyret for blinde alarmer og årsafgiften kan sættes ned mens oprettelsesafgiften kan sættes op. Da gebyrerne fremskrives fra år til år, betyder dette, at stigningen i gebyrerne til blind alarm og årsafgift således ikke bliver så høje fra 2024 til 2025, som de ellers ville være blevet.

Taksterne reguleres årligt med en pris- og lønfremskrivningssats som opgøres af Kommunernes Landsforening.

PwC’s beregning og anbefaling blev forelagt for Hovedstadens Beredskabs bestyrelse den 27. juni 2024, hvor gebyrerne herefter blev godkendt.