Brandingeniør i dialog med en ansvarlig for en virksomhed ved en byggeplads.

Eget Beredskab

Eget Beredskab er virksomheder og institutioners mulighed for at uddanne eget personale, der kan assistere redningsberedskabet med forebyggende arbejde og samtidig være med til at gøre en forskel i tilfælde af brand eller ulykke.

Eget Beredskab bygger på en gensidig samarbejdsaftale mellem virksomheden og beredskabet, som indeholder flere forskellige muligheder f.eks. kan man etablere Hjælperøgdykker- og Beredskabsvagtordning eller Beredskabsvagt -og Driftsansvarligordning.

Hvad får virksomheden ud af det?

Brand udgør typisk den største trussel mod en virksomhed. Ved hjælp af de forskellige uddannelser som vi tilbyder får virksomheden styrket den forebyggende indsats mod brand. Samarbejdet styrker medarbejdernes kompetencer og på at i hverdagen have fokus på:

 • at nedbringe risikoen for brand
 • at slukningsudstyr er i orden
 • at flugtvejsdøre ikke blokeres, og at flugtveje er frie
 • at kende virksomhedens beredskabsplan
 • at medvirke til begrænsning af skader ved brand
 • at beredskabet bliver orienteret om særlige farer samt hvilke værdier, der skal prioriteres i tilfælde af brand eller anden ulykke

Hjælperøgdykker

En hjælperøgdykker er en medarbejder, der kender sin virksomhed godt og som kan hjælpe virksomheden og beredskabet med at redde værdier og reducere skaderne ved en eventuel brand.
Hjælperøgdykkeren kan:

 • fungere som lokal ”brandinspektør” i det forebyggende arbejde
 • fungere som vejviser, så brandmandskabet kommer hurtigt og direkte til branden
 • hjælpe med at låse døre op
 • vejlede om, hvilke værdier, der har størst betydning og derfor bør reddes først
 • udpege særlige sårbare områder og særlige farer

Beredskabsvagt

Virksomheder med medarbejdere, der er uddannede hjælperøgdykkere, kan styrke deres Eget Beredskab ved at lade deres hjælperøgdykkere gennemgå beredskabsvagt-uddannelsen. Det er der mange fordele ved. Efter endt uddannelse kan hjælperøgdykkeren nemlig indgå i virksomhedens brandtilsyn og virke som beredskabsvagt (brandvagt) ved arrangementer, hvor enten rednings-beredskabet eller virksomheden selv har stillet krav om dette. Desuden kan den uddannede beredskabsvagt også stille som brandvagt ved arbejde med “varmt arbejde” i virksomheden.

Resultatet af beredskabsvagtordningen vil kunne aflæses af  færre brande og færre hændelser, der forårsager driftsstop eller dårlig omtale. Ordningen kan muligvis også give en reduktion i brandforsikringspræmien.

Allerede mange med Eget Beredskab

En række offentlige og private virksomheder og institutioner har allerede lavet aftaler med Hovedstadens Beredskab om Eget Beredskab.

I 2020 var der tilknyttet ca. 25 institutioner og virksomheder.

Medlemmerne i Eget Beredskab mødes også til 2 årlige netværksmøder, hvor der udveksles erfaringer og viden på tværs af virksomhederne og beredskabet.