Privatlivspolitik

Når dine data er i vores hænder.

I Hovedstadens Beredskab bruger vi en række personoplysninger om borgere, brugere, eksterne samarbejdspartnere m.v. i vores daglige arbejde. Her kan du læse mere om hvordan vi behandler og beskytter disse personoplysninger og hvad dine rettigheder er, når vi behandler oplysninger om dig.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver oplysning, der kan henføres til en bestemt fysisk person. De fleste tænker typisk på navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer. Men det kan også være jobansøgninger, CV, den IP-adresse, der identificerer ens computer på internettet, helbredsoplysninger, civilstand og meget mere.

Hvornår og hvorfor indhenter vi personoplysninger?

Hovedstadens Beredskab udfører en lang række forskelligartede opgaver som myndighed og leverandør på beredskabsområdet, der indebærer behandling af personoplysninger.

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til konkrete formål og kun de oplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Nogle eksempler kan være:

 • En brandmand sender en jobansøgning. Her behandler vi de oplysninger, der indgår i ansøgningen, CV, eksamenspapirer m.v. for at kunne ansætte den bedst egnede kandidat.
 • En virksomhedsansat deltager i et af vores førstehjælpskurser. Her behandler vi personens navn for at kunne udstede kursusbevis.
 • En borger har ved en fejl aktiveret en brandalarm og skal betale for unødigt tilkald af brandvæsenet. Her behandler vi navn og adresse for at kunne fakturere tilkaldet.
 • En virksomhed får tilset sine brandslukkere af HBR. Vi registrerer navn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen hos virksomheden for at kunne kommunikere om kundeforholdet.
 • En journalist sender en anmodning om aktindsigt. Vi behandler navn og kontaktoplysninger for at kunne imødekomme anmodningen.

For det meste får vi oplysningerne fra personen selv, men i nogle tilfælde kan vi også få oplysningerne fra andre offentlige myndigheder, offentlige registre og lignende.

Vi behandler også persondata for andre dataansvarlige. I de tilfælde er det ikke os, men den dataansvarlige, der har pligt til at oplyse dig om behandlingen af dine personoplysninger.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Som led i vores daglige arbejde overfører vi i nogle tilfælde personoplysninger til parter uden for Hovedstadens Beredskab. Vi overfører personoplysninger på baggrund af lovgivning, samtykke eller anmodning fra dig.

Det kan fx være oplysninger indhentet i forbindelse med en beredskabshændelse, som ifølge loven skal overføres til Beredskabsstyrelsen.

Det kan også være oplysninger, der overføres til en leverandør, som med hjemmel i en kontrakt behandler data på vores vegne.

Sikkerhedsbrud

Vi underretter dig så hurtigt som muligt i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, når bruddet kan have en høj risiko for dig og dine rettigheder. Det kan fx være risiko for diskrimination, identitetstyveri eller svig, økonomisk tab, skade på omdømme eller sociale konsekvenser.

For at beskytte dine data bedst muligt har Hovedstadens Beredskab indført en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.  De beskytter fx mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. De sikrer også, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder

Hovedstadens Beredskab er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afleverer til selskabet, eller som selskabet modtager om dig fra andre instanser. I den forbindelse har du en række rettigheder, som har til formål at sikre, at der skabes større åbenhed om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet. Disse rettigheder er blandt andet:

 • Ret til oplysning – Du har ret til at blive oplyst, når Hovedstadens Beredskab behandler personoplysninger om dig. Du har ret til at få oplyst formålet med behandlingen samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad Hovedstadens Beredskab anvender dine personoplysninger til.
 • Ret til indsigt – Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der behandles i Hovedstadens Beredskab om dig.
  Læs mere om muligheden for at få indsigt her >>
 • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få ændret personoplysninger om dig, som ikke er rigtige eller er mangelfulde.
 • Ret til sletning – som udgangspunkt har du ikke ret til at få dine personoplysninger slettet, når oplysningerne behandles af en offentlig forvaltning som Hovedstadens Beredskab. Hovedstadens Beredskab er underlagt journaliserings- og notatpligt, som gør, at Hovedstadens Beredskab ikke er forpligtet til at slette oplysninger. Derfor har du som borger heller ikke ret til sletning som i eksempelvis private virksomheder. Gennem journaliserings- og notatpligten sikres din retssikkerhed, da du skal kunne se, hvordan Hovedstadens Beredskab har sagsbehandlet, og på hvilken baggrund der er foretaget vurderinger og truffet afgørelser.
 • Ret til indsigelse – Hovedstadens Beredskab kan behandle oplysninger om dig, fordi det er i samfundets interesse. Du har ret til at bede Hovedstadens Beredskab dokumentere, at beredskabets retsstilling har større betydning end din retstilling som borger/registreret.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Du finder kontaktoplysninger nedenfor.

Dine klagemuligheder

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Hovedstadens Beredskabs behandling af dine personoplysninger.
Sådan klager du til Datatilsynet) >>

Inden du klager til Datatilsynet, opfordrer vi dig imidlertid til at kontakte Hovedstadens Beredskab, for at se om vi kan imødekomme din klage.

Kontakt Hovedstadens Beredskabs Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller hvis du vil høre mere om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO);

Io Alexandra Sarroe-Brinkløv
Deloitte
Weidekampsgade 6
2300 København S

For borgere: Send sikker digital post til Databeskyttelsesrådgiver >>

For virksomheder: Send sikker digital post til Databeskyttelsesrådgiver >

Databeskyttelsesrådgiver er en uafhængig funktion, der refererer direkte til Bestyrelsen  for Hovedstadens Beredskab. Databeskyttelsesrådgiverens primære opgave er at rådgive og medvirke til at sikre, at der sker korrekt databeskyttelse i Hovedstadens Beredskab samt at fungere som kontaktperson for tilsynsmyndigheder og de registrerede. Alle offentlige myndigheder skal have en databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
Tlf.: 33 43 10 00
E-mail:  hbr@hbr.dk