En kvinde fra Beredskabet kigger på en person

Brandsyn

Brandsyn er Hovedstadens Beredskabs måde at hjælpe virksomheder og institutioner til en sikker hverdag og nat.

Hovedstadens Beredskab går brandsyn i en lang række virksomheder og institutioner i hovedstadsområdet. Fælles for de steder, hvor vi går brandsyn er, at de er omfattet af Brandsynsbekendtgørelsen. Det betyder, at der også er steder, hvor vi ikke går brandsyn. Fx er private boliger og trappeopgange i beboelsesejendomme ikke omfattet af brandsyn. 

Formålet med brandsyn er:

 • At mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø.
 • At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand.

Brandsyn er et meget vigtigt element i det brandforebyggende arbejde, og der er faktisk regler, som siger, at beredskabet skal føre tilsyn med brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed, visse offentlige institutioner og bygninger – fx børnehaver, hoteller, teatre og sygehuse.

Vi hjælper dig med at overholde og forstå brandreglerne. Og for os er brandsyn mere rådgivning end kontrol.Ved et brandsyn rådgiver og informerer Hovedstadens Beredskab om formålet med de brandforebyggende regler.

Brandsynet er altså vores mulighed for at rådgive og informere dig om brandsikkerhed med afsæt i netop din bygning.

Den medarbejder, der foretager brandsynet hos dig, skal bære legitimation, så du kan se, at det er en medarbejder fra Hovedstadens Beredskab.

Påbud og forbud

Hvis vi konstaterer, at der er mindre mangler ved et brandsyn, kan du blive bedt om at få brandsikkerheden bragt i orden. Det er det, vi kalder at udstede et påbud.

Hvis det står helt galt til med brandsikkerheden, og beredskabet konstaterer væsentlige mangler, kan vi under visse forudsætninger være nødt til at meddele dig, at stedet ikke kan bruges, før brandsikkerheden er bragt i orden. Det er det, vi i daglig tale kalder at nedlægge forbud mod anvendelse.

Hvis du af en eller anden grund vælger at lade være med at følge beredskabets påbud eller et forbud, kan det i sidste resultere i, at vi skal melde det til politiet.

Hvor går vi brandsyn?

Ikke alle bygninger, lokaler eller virksomheder er omfattet af reglerne om brandsyn. I bygningsreglementet 2018 vejledning kap. 5 kap. 7  kan du se, at følgende er omfattet reglerne:

 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 2.
 • Butikker til flere end 500 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 og forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3.
 • Butikker til flere end 150 – højst 500 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3.
 • Soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i bygningsafsnit i anvendelseskategori 5.
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 samt soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6.
 • Transportable konstruktioner til flere end 150 personer og midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer, jf. bygningsreglementet
 • Bygningsafsnit, der anvendes til midlertidig overnatning, jf. bygningsreglementet.
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, såfremt der før 1. januar 2022 er givet driftsmæssige pålæg.
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.
 • Forsamlingslokaler til flere end 50, men højst 150 personer, såfremt der før 1. januar 2022 er givet driftsmæssige pålæg.
 • Diskoteker, natklubber, restaurationslokaler o. Lign. til flere end 50, men højst 150 personer, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.
 • Soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i hoteller m.v., hvor der før 1. januar 2022 er foretaget brandsyn, men som ikke er i brandsynskategori 3, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.
 • Dagsinstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser, hvor der før 1. januar 2022 er foretaget brandsyn, men som ikke er i brandsynskategori 1, 3 eller 4, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.
 • Større arrangementer, som kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) har pålagt driftsmæssige krav i henhold til § 35, stk. 3, i beredskabsloven.
 • Øvrige bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner, hvor kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) har pålagt driftsmæssige krav i henhold til § 35, stk. 3, i beredskabsloven.
 • Fredede bygninger, bortset fra statuer, mindestøtter, springvand, hegnsmure og lignende, som ikke i øvrigt er omfattet af andre brandsynskategorier.
 • Campingpladser i henhold til campingreglementet.
 • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v. Dette fremgår af beredskabslovens § 33, stk. 1 nr. 1 og nr. 2

Hvornår kommer vi på brandsyn?

De lovpligtige brandsyn foretager beredskabet som hovedregel efter en forudgående aftale. Kun i særlige tilfælde foretages brandsynet uanmeldt.

Du hører altid fra beredskabet, når der har været brandsyn. Efter ethvert brandsyn, vil du modtage et brev fra beredskabet. Hvis der ikke er noget at påtale, vil det fremgå af brevet. Ligesom det vil fremgå, hvis du skal sørge for at bringe noget i orden.

Går vi brandsyn hos private?

Nej, beredskabet går ikke brandsyn i private boliger og ejendomme.

Det er den enkelte boligejer og/eller ejerboligforening, der er ansvarlige for brandforebyggelsen.

Du kan læse mere om, hvad I selv kan gøre på siderne Forebyg brand i din bolig.